Català · Español · English

MOONS


 

Cada llar és un món en si mateix. Un espai en construcció amb les seves pròpies normes físiques. Cada membre d’aquest petit món, és com una lluna. Un satèl·lit vinculat al seu entorn a través d’una força gravitatòria molt concreta. La mínima variació en l’estat de qualsevol d’aquests elements pot afectar considerablement l’estabilitat del planeta i, en conseqüència, la percepció que els seus habitants tenen d’ell.

Per fer aquest projecte em vaig imposar una única norma, totes les fotografies havien d’estar fetes dins dels límits de casa meva. A partir d’aquesta única directriu, vaig començar a fotografiar els espais, els objectes domèstics i als seus habitants. Però a mesura que anava acumulant imatges, vaig sentir la necessitat de transformar tota aquesta realitat tan palpable i evident, per adaptar-la al meu discurs, i així parlar no només del que és tangible, sinó també d’allò que no veiem.

 

Every home is a world in itself. A space under construction with its own physical rules. Every member of this little world is like a moon. A satellite linked to its environment through a very specific gravitational force. The minimal variation in the state of any of these elements can greatly affect the stability of the planet and, consequently, the perception that its inhabitants have of it.
To make this project I imposed myself one rule, all the photographs had to be made within the limits of my house. From this single guideline, I first began to photograph the spaces, then the domestic objects and finally their inhabitants. But as I was accumulating images, I felt the need to transform all that palpable and evident reality, to adapt it to my speech, and thus speak not only about the tangible but also about what we do not see.