THE NIMBUS MUSEUM

A Nimbus is a dark and irregular cloud of medium height that produces precipitations. These clouds close the sky in such a way that they do not allow sunlight to penetrate due to their great density. The nimbus can also produce electrical discharges.

In one way or another we all have our own Nimbus; negative thoughts that haunt us and prevent us from seeing clearly. When one of these dark clouds hangs over us, our mind gets caught in a storm that we can’t get rid of and that controls us at his will, making our world a darker and more unstable place. But can we take control of these dark clouds?

In “The Nimbus Museum” these fears, phobias or conflicts that we all have are represented through a series of sculptures and bodies that rest in a labyrinthine museum. Here the Nimbus are carefully placed and under control, but any variation could upset their balance, triggering unpredictable events.


Un Nimbus és un núvol fosc i irregular de mitjana altura que produeix precipitacions. Aquests núvols tanquen el cel de manera que no deixen penetrar la llum del sol a causa de la seva gran densitat. El Nimbus també pot produir descàrregues elèctriques.

D’una manera o altra tots tenim els nostres propis Nimbus; pensaments negatius que ens persegueixen i ens impedeixen veure amb claredat. Quan un d’aquests núvols foscos plana sobre nosaltres, la nostra ment queda atrapada en una tempesta de la que no ens podem desprendre i que ens controla a la seva voluntat, fent del nostre món un lloc més fosc i inestable. Però podem prendre el control d’aquests núvols foscos?

A “The Nimbus Museum” aquestes pors, fòbies o conflictes que tots tenim es representen a través d’una sèrie d’escultures i cossos que reposen en un museu laberíntic. Aquí els Nimbus estan acuradament col·locats i sota control, però qualsevol variació podria alterar-ne l’equilibri, desencadenant esdeveniments impredictibles.


Un Nimbus es una nube oscura e irregular de mediana altura que produce precipitaciones. Estas nubes cierran el cielo de tal forma que no dejan penetrar la luz del sol debido a su gran densidad. El Nimbus también puede producir descargas eléctricas.

De una forma u otra todos tenemos nuestros propios Nimbus; pensamientos negativos que nos acechan y nos impiden ver con claridad. Cuando una de estas nubes oscuras se cierne sobre nosotros, nuestra mente queda atrapada en una tormenta de la que no nos podemos desprender y que nos controla a su voluntad, haciendo de nuestro mundo un lugar más oscuro e inestable. Pero, ¿podemos tomar el control de estas nubes oscuras?

En “The Nimbus Museum” estos miedos, fobias o conflictos que todos tenemos están representados a través de una serie de esculturas y cuerpos que reposan en un museo laberíntico. Aquí los Nimbus están cuidadosamente colocados y bajo control, pero cualquier variación podría alterar su equilibrio desencadenando eventos impredecibles.

w

Your Cart

Cart is empty

Subtotal
€0.00
0